Положення апарат суду

Положення про апарат суду

Начальником ТУ ДСА Рішенням зборів суддів України Глобинського районного в Полтавській області суду Полтавської області №____

від «____»_________ 2012 року

про апарат Глобинського районного суду

I. Загальні положення

1. Апарат Глобинського районного суду Полтавської області (далі – апарат суду) утворюється та діє відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів».

2. У своїй діяльності апарат суду керується Конституцією України, законами України «Про судоустрій і статус суддів» та «Про державну службу», іншими нормативно-правовими актами, положенням про апарат суду, рішеннями зборів суддів, а також наказами і розпорядженнями голови суду, наказами керівника апарату суду.

3. Апарат суду здійснює організаційне забезпечення роботи суду, спрямоване на діяльність по здійсненню правосуддя, створення необхідних умов для реалізації прав і виконання обов»язків учасників судового процесу, забезпечення функціонування суду як державної установи.

4. Голова суду здійснює загальний контроль за ефективністю діяльності суду.

5. Апарат суду очолює його керівник.

6. Керівника та заступника керівника апарату суду призначає та звільняє з посади начальник територіального управління Державної судової адміністрації України в Полтавській області за поданням голови суду.

7. На посаду керівника та заступника керівника апарату суду може бути призначена особа, яка є громадянином України, має повну вищу юридичну освіту, вільно володіє державною мовою.

8. Правовий статус працівників апарату суду визначається Законами України «Про судоустрій і статус суддів», «Про державну службу», Положенням про помічника судді суду загальної юрисдикції, Положенням про канцелярію суду та посадовими інструкціями.

9. Структура і штатна чисельність апарату місцевого суду затверджуються в межах видатків на утримання суду територіальним управлінням Державної судової адміністрації України в Полтавській області за погодженням із головою суду.

10. В апараті суду утворюється канцелярія, яка щоденно протягом робочого часу суду забезпечує прийняття та реєстрацію документів, що подаються до суду. Канцелярія також виконує інші завдання, визначені положенням про канцелярію суду, затвердженим керівником апарату суду.

11. До штату апарату суду входять керівник апарату суду, заступник керівника апарату суду, помічник голови суду, заступник голови суду, помічники суддів, старший секретар суду, секретарі судового засідання, секретарі суду, старший судовий розпорядник, судовий розпорядник, службовці, робітники, а також інші працівники, згідно затвердженої структури та штатного розпису суду, службові обов»язки яких визначаються посадовими інструкціями, затвердженими у встановленому законом порядку.

IІ. Основні завдання апарату суду

1. Основними завданнями апарату суду є: здійснення заходів організаційного забезпечення роботи суду, суддів, функціонування судового процесу, автоматизованої системи документообігу суду, заходів матеріально-технічного, кадрового, фінансового забезпечення, організаційно – методичного, документального, правового, соціально-побутового, господарського забезпечення.

2. Апарат суду відповідно до покладених на нього завдань:

2.1.Здійснює організаційне, інформаційне та документальне забезпечення апарату;

2.2. Організовує прийом громадян головою та заступником голови суду, здійснює попередній розгляд звернень громадян щодо діяльності суду;

2.3. Забезпечує ведення судової статистики, формує та подає звітність про стан здійснення правосуддя;

2.4. Організовує роботу із функціонування автоматизованої системи документообігу суду відповідно до Положення про автоматизовану систему документообігу, затвердженого Радою суддів України;

2.5. Здійснює інформаційно-технічне забезпечення судових засідань, нарад, зборів суддів;

2.6. Забезпечує ведення журналів (протоколів) судового засідання, фіксування судового процесу (судових засідань) технічними засобами, проведення відеоконференцій;

2.7. Забезпечує ведення діловодства суду, архіву суду, облік та зберігання судових справ;

2.8. Забезпечує належну організацію роботи з документами в апараті суду, правильність їх оформлення відповідно до Інструкції з діловодства в місцевому загальному суді;

2.9. Організовує взаємодію з державними установами, громадкістю та засобами масової інформації;

2.10. Здійснює підготовку та надсилання електронних копій судових рішень до адміністратора Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

2.11. Розробляє проекти штатного розпису та кошторису витрат на утримання суду;

2.12. Здійснює облік печаток, штампів та контроль за їх зберіганням і використанням;

2.13. Забезпечує облік і систематизацію законодавчих та інших нормативно-правових актів України, що надходять до суду;

2.14. Здійснює заходи щодо забезпечення належних умов праці суддів та працівників апарату суду;

2.15. Забезпечує виконання доручень судів вищих судових інстанцій, доручень голови та заступника голови суду, керівника апарату суду;

2.16. Здійснює інформаційне наповнення веб-сайту суду;

2.17. Апарат суду забезпечує виконання інших завдань щодо організаційного забезпечення та вдосконалення роботи суду.

III. Керівник апарату суду.

1. Апарат суду очолює керівник апарату суду, який має заступника. Керівник апарату суду здійснює керівництво та організацію роботи апарату суду.

2. Керівник апарату суду та його заступника призначаються на посаду та звільняє з посади начальником територіального управління Державної судової адміністрації України в Полтавській області за поданням голови суду.

3. Заохочення або накладення дисциплінарного стягнення стосовно керівника суду та його заступника застосовується начальником територіального управління Державної судової адміністрації України в Полтавській області за поданням голови суду.

4. Керівник апарату суду підзвітний зборам суддів Глобинського районного суду. Збори суддів можуть висловити недовіру керівнику апарату суду, що тягне забою звільнення його з посади.

Керівник апарату суду відповідно до наданих повноважень:

3.1. Здійснює безпосереднє керівництво апаратом суду, забезпечує організацію роботи структурних підрозділів суду, працівників апарату суду, забезпечує організованість та злагодженість у роботі працівників апарату суду їх взаємодію у виконанні завдань, контролює його роботу;

3.2. Здійснює організаційне забезпечення суду, суддів, судового процесу функціонування автоматизованої системи документообігу суду, здійснює контроль за її використанням;

3.3. Призначає на посади та звільняє з посад працівників апарату суду, застосовує до них заохочення та накладає дисциплінарні стягнення. На підставі подання суддів, із додержання вимог Закону України «про державну службу», Положення про помічників суду призначає та звільняє з посади помічників суддів;

3.4. Керівник апарату суду видає накази, розпорядження з питань, що належать до його повноважень;

3.5. Забезпечує добір кадрів, та роботу щодо підвищення кваліфікації працівників апарату суду, організовує проведення атестації, щорічної оцінки виконання державними службовцями апарату суду покладених на них обов»язків і завдань, присвоює працівникам апарату ранги державних службовців відповідно до законодавства про державну службу;

3.6. Взаємодіє з Державною судовою адміністрацією України, та територіальним управлінням Державної судової адміністрації в Полтавській області, органами суддівського самоврядування, органами державної влади, органами місцевого самоврядування, іншими установами й організаціями, засобами масової інформації з питань забезпечення діяльності суду;

3.7. Формує та затверджує кадровий резерв апарату суду.

3.8. Здійснює організаційне забезпечення ведення судової статистики, діловодства суду, обліку та зберігання судових справ, належного ведення архіву, кадрової роботи в суді;

3.9. Координує здійснення організаційних заходів щодо підготовки оперативних нарад, проводить збори з працівниками апарату суду з питань, що належить до його повноважень;

3.10. Забезпечує виконання працівниками апарату Правил поведінки працівника апарату суду, затверджених рішенням Ради суддів України від 6 лютого 2009 року № 33, а також правил внутрішнього трудового розпорядку і трудової дисципліни;

3.11. Приймає в межах своїх повноважень рішення про заохочення державних службовців та притягнення їх до дисциплінарної відповідальності;

3.12. Організовує перевірки стану роботи апарату суду;

3.13. Забезпечує виконання рішень зборів суддів з питань внутрішньої діяльності суду;

3.14. Організовує облік, видачу, знищення посвідчень працівників апарату суду, помічників суддів;

3.15. Організовує контроль за обліком речових доказів, не приєднаних до справи, вживає заходів щодо обладнання спеціальних приміщень і сховищ для їх зберігання;

3.16. Виконує доручення голови суду, рішення зборів суддів щодо організаційного забезпечення діяльності суду;

3.17. Керівник апарату суду та його заступник мають посвідчення, що підтверджують їх особу та повноваження;

3.18. Посвідчення керівника апарату суду та його заступника підписує начальник територіального управління Державної судової адміністрації України в Полтавській області;

3.19. Щорічні та додаткові відпустки керівнику апарату суду, заступнику керівника апарату суду надаються відповідно до вимог Кодексу законів про працю України, законів України «Про державну службу» та «Про відпустки». Накази про відпустки керівника апарату суду та заступника керівника апарату суду видає голова суду згідно із затвердженим графіком відпусток.

3.20. На час відсутності керівника апарату суду його обов’язки виконує заступник керівника апарату.

3.21. Повноваження заступника керівника апарату суду визначаються посадовою інструкцією, яка затверджується керівником апарату суду.

IV. Повноваження структурних підрозділів

та працівників апарату суду

1. Структурні підрозділи апарату суду:

4.1.1. Структурні підрозділи апарату суду здійснюють свої функції відповідно до цього Положення та відповідних положень про них, затвердженим керівником апарату суду;

4.1.2. Відповідні структурні підрозділи апарату суду забезпечують свою діяльність з питань, що належить до їх компетенції;

4.1.3. У своїй діяльності структурні підрозділи апарату підпорядковані керівнику апарату суду та взаємодіють між собою;

4.1.4. Структурні підрозділи апарату суду забезпечують планування роботи, здійснюють належний рівень трудової та виконавчої дисципліни, забезпечують ведення діловодства в суді відповідно до Інструкції з діловодства в місцевому загальному суді, своєчасне виконання працівниками структурного підрозділу доручень, наказів і розпоряджень голови суду, його заступників, керівника апарату суду та його заступника, та інформують керівника апарату суду про результати виконаної роботи;

4.1.5. Представляють структурні підрозділи апарату суду з питань, віднесених до їх компетенції на нарадах, що проводяться в суді та апараті суду;

4.1.6. Права і обов’язки працівників апарату суду визначаються посадовими інструкціями, затвердженими керівником апарату суду.

4.1.7. Посадові інструкції судових розпорядників розробляються на підставі Положення про службу судових розпорядників та організацію її діяльності, затвердженого наказом Державної судової адміністрації України від 14 липня 2011 року № 112 та погодженого рішенням Ради суддів України від 24 червня 2011 року № 32;

4.1.8. Посадові інструкції помічника судді розробляються на підставі Положення про помічника судді суду загальної юрисдикції, затвердженого рішенням Ради суддів України від 25 березня 2011 року № 14.

2. Працівники апарату суду:

4.2.1. Забезпечують організацію та своєчасне якісне виконання покладених на них обов»язків та завдань, та несуть за це персональну відповідальність;

4.2.2. Викону ють накази і розпорядження голови суду, керівника апарату суду , рішення зборів суддів;

4.2.3. Виконують свою роботу у взаємодії з іншими працівниками апарату суду;

4.2.4. Працівники апарату суду мають посвідчення, що підтверджують їх особу та повноваження;

4.2.5. Посвідчення працівників апарату суду підписуються керівником апарату суду;

4.2.6. Щорічні та додаткові відпустки працівникам апарату суду надаються в порядку, встановленому Кодексом законів про працю України, законами України «Про державну службу» та «Про відпустки»;

4.2.7. Права і обов’язки працівників апарату суду визначаються посадовими інструкціями, затвердженими керівником апарату суду.

4.2.8. Працівники апарату суду зобов’язані забезпечувати організацію, своєчасне і якісне виконання дорученої їм роботи, дотримуватися Конституції України, Законів України «Про державну службу», «Про судоустрій і статус суддів», Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції, Присяги державного службовця, вимог трудового законодавства, посадових інструкцій, правил внутрішнього трудового розпорядку, вимог Інструкції з діловодства в місцевому загальному суді, Загальних правил поведінки державного службовця, Правил охорони праці та протипожежної безпеки, інших нормативних документів, які регламентують роботу суду, а також постійно підвищувати свій професійний рівень та кваліфікацію.

V . Прикінцеві положення

Положення про апарат Глобинського районного суду Полтавської області набирає чинності з моменту затвердження рішенням зборів суддів Глобинського районного суду Полтавської області.

Апарат суду

Документи по темі:

Начальник відділу планово-фінансової діяльності, обліку та звітності

Химич Маргарита Олександрівна

тел: (057) 771-40-54

Начальник відділу кадрового забезпечення та державної служби

Синітович Світлана Василівна

тел: (057) 751-83-13

Начальник відділу інформаційних технологій

Герман Денис Геннадійович

тел: (057) 751-88-73

Начальник відділу забезпечення діяльності судової палати у кримінальних справах

Ярмак Павло Володимирович

тел: (057) 751-88-13

Начальник відділу забезпечення діяльності судової палати у цивільних справах

Осадча Ольга Сергіївна

тел: (057) 751-80-65

Начальник відділу документального забезпечення та контролю

Бірюкова Олена Володимирівна

тел: (057) 751-92-13

Начальник відділу судової статистики та узагальнення судової практики

Киричок Антон Вікторович

тел: (057) 751-92-36

Начальник відділу режимно-секретної роботи

Сірівля Валентина Володимирівна

тел. (057) 751-88-24

Начальник відділу господарського забезпечення

Тутов Євген Михайлович

тел. (057) 751-87-97

Служба судових розпорядників Старший судовий розпорядник

Карімов Валерій Борисович

тел. (057) 751-88-27

Головний спеціаліст із забезпечення зв’язків із засобами масової інформації

Положення апарат суду

(праворуч від центрального входу до Апеляційного суду Харківської області)

Червонозаводський районний суд м. Харкова діє на підставі Закону України «Про судоустрій і статус суддів» і є одним із судів загальної юрисдикції в судовій системі Україні.

До його складу входять Голова суду, заступник Голови суду та професійні судді, які безпосередньо здійснюють правосуддя у відповідних справах.

Організаційне забезпечення роботи суду здійснює його апарат, який очолює керівник апарату та заступник керівника апарату суду.

Керівника апарату суду, його заступника призначає за погодженням Голови суду на посаду та звільняє з посади начальник відповідного територіального управління Державної судової адміністрації України.

Положення про апарат суду розробляється на підставі типового положення про апарат суду та затверджується зборами суддів відповідного суду. Тимчасове положення про апарат новоутвореного суду затверджується тимчасово виконуючим обов’язки керівника апарату цього суду.

Керівник апарату суду несе персональну відповідальність за належне організаційне забезпечення суду, суддів та судового процесу, функціонування Єдиної судової інформаційної (автоматизованої) системи, інформує збори суддів про свою діяльність. Збори суддів можуть висловити недовіру керівнику апарату суду, що має наслідком звільнення його з посади.

Керівник апарату суду призначає на посаду та звільняє з посади працівників апарату суду, застосовує до них заохочення та накладає дисциплінарні стягнення. Добір працівників апарату суду здійснюється на конкурсній основі.

Структура і штатна чисельність апарату суду затверджуються Державною судовою адміністрацією України за погодженням з Головою суду в межах видатків на утримання суду, передбачених у Державному бюджеті України.

Кожен суддя має помічника, статус і умови діяльності якого визначаються Законом України «Про судоустрій і статус суддів» та Положенням про помічника судді, затвердженим Радою суддів України із змінами. Судді самостійно здійснюють добір помічників. Помічник судді призначається на посаду та звільняється з посади керівником апарату відповідного суду за поданням судді.

Очолює Червонозаводський районний суд м. Харкова – Голова суду. Повноваження Голови суду та його заступника.

Функції, основні завдання та місія, що стоять перед судом

Червонозаводський районний суд м. Харкова області є судом першої інстанції і розглядає справи, віднесені процесуальним законом до його підсудності. Зокрема, районний суд розглядає кримінальні, цивільні, адміністративні, справи про адміністративні правопорушення, а також інші справи, розгляд яких передбачено Цивільним процесуальним кодексом України, Кримінальним процесуальним кодексом України.

Згідно зі ст. 6 Конституції України державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову. Органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених цією Конституцією межах і відповідно до законів України. А відповідно до ст. 55 Конституції України права і свободи людини і громадянина захищаються судом. Кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.

Завдання суду визначені у ст. 2 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»: суд, здійснюючи правосуддя на засадах верховенства права, забезпечує кожному право на справедливий суд та повагу до інших прав і свобод, гарантованих Конституцією і законами України, а також міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Таким чином, Закон України «Про судоустрій і статус суддів» визначає основну місію будь-якого суду, чим є забезпечення кожній людині права на справедливий суд та повагу до інших прав і свобод.

Апарат Суду

Керівник апарату

ПАЛЮХ Олена Петрівна

тел.: (032) 275-04-51

Заступник керівника апарату

ХОМИН Христина Володимирівна

тел.: (032) 275-22-13

Відділ міжнародно-правової роботи, звязків з громадськістю та ЗМІ

Начальник відділу МАКСІНА Валерія Валеріївна

тел.: (032) 275-30-59

Відділ обліку, бухгалтерської звітності, фінансового планування та аналізу використання бюджетних коштів

Начальника відділу КЛИМКІВ Ольга Семенівна

тел.: (032) 275-35-45; (032) 275-36-30

Відділ кадрового забезпечення та антикорупційного моніторингу

Начальник відділу ШАБАРАНСЬКА Тетяна Миронівна

тел.: (032) 275-02-05

Відділ організаційного забезпечення роботи суду та розгляду звернень

Начальник відділу ШУЛЬГА Олена Сергіїївна

Відділ вивчення та узагальнення судової практики, координації роботи з надання методичної допомоги судам нижчого рівня

Начальник відділу ЧАПЛИК Ірина Дмитрівна

тел.: (032) 275-01-57

Відділ документального забезпечення

Начальник відділу ТАРАС Ольга Володимирівна

тел.: (032) 275-06-38

Відділ компютерного та програмного забезпечення, інформаційної безпеки

Начальник відділу ЛУКА Юліан Романович

тел.: (032) 276-61-46

Відділ господарства, матеріально-технічного та транспортного забезпечення

Начальник відділу ПРИШЛЯКІВСЬКИЙ Андрій

Житомирський апеляційний адміністративний суд офіційне інтернет представництво

Структура та функції апарату суду

Відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» організаційне, документальне, інформаційно-технічне, фінансове, кадрове, матеріально-технічне забезпечення роботи суду, суддів та судового процесу забезпечує апарат суду.

Безпосереднє керівництво апаратом суду здійснює керівник апарату, який забезпечує організацію роботи структурних підрозділів суду, працівників апарату суду, їх взаємодію у виконанні завдань, покладених на апарат суду та несе персональну відповідальність за належне організаційне забезпечення суду, суддів та судового процесу, функціонування автоматизованої системи документообігу суду.

Заступник керівника апарату здійснює керівництво діяльністю апарату суду в межах повноважень наданих керівником апарату суду.

Апарат суду сформований із семи структурних підрозділів:

— відділу по роботі з персоналом суду;

— відділу організаційного забезпечення судового процесу та роботи керівництва суду;

— відділу інформаційного забезпечення судового процесу;

Також, у складі відділу організаційного забезпечення та роботи керівництва суду діє сектор судових розпорядників.

Керівництво діяльністю кожного з відділів забезпечує начальник відділу, який несе персональну відповідальність за виконання завдань, покладених на цей відділ.

Крім того, в апараті суду утворено патронатну службу, до якої відносяться посади помічника голови суду, помічника заступника голови суду та помічників суддів.

Основні завдання загального відділу:

— забезпечення прийняття та реєстрації документів, судових справ, іншої кореспонденції, що надішли до суду; передачі документів до безпосередніх виконавців; здійснення контролю за своєчасним виконанням документів;

— здійснення відправки та реєстрації вихідної кореспонденції; надання фізичним та юридичним особам інформації про стан розгляду справ, в яких вони є учасниками процесу; видача справ для ознайомлення, приймання справ після їх розгляду; повернення справ до судів першої інстанції після апеляційного розгляду; формування та затвердження номенклатури справ суду; забезпечення ведення архівної справи в суді;

— організаційне забезпечення прийому громадян, роботи із зверненнями громадян та інформаційними запитами.

Основні завдання відділу організаційного забезпечення судового процесу та роботи керівництва суду:

— організаційне забезпечення розгляду адміністративних справ;

— здійснення судових викликів та повідомлень у справах;

— забезпечення фіксування судового засідання технічними засобами відповідно до Інструкції про порядок роботи з технічними засобами фіксування судового процесу (судового засідання);

— забезпечення проведення судового засідання у режимі відеоконференції відповідно до Інструкції про порядок роботи з технічними засобами відеозапису ходу і результатів процесуальних дій, проведених у режимі відеоконференції під час судового засідання;

— оформлення та направлення копій судових рішень сторонам та іншим особам, які беруть участь у справі; виписка виконавчих листів;

— оформлення матеріалів судових справ після їх розгляду та передачі до загального відділу;

— здійснення організаційного забезпечення діяльності керівництва суду (організаційні заходи щодо підготовки та проведення зборів суддів, зборів працівників апарату суду, конференцій, круглих столів, ведення їх протоколів, контроль за виконанням рішень зборів суддів, планів роботи суду, виконання інших розпоряджень керівництва суду);

— забезпечення роботи по інформуванню громадськості та засобів масової інформації щодо діяльності суду.

Основні завдання сектору судових розпорядників у складі відділу організаційного забезпечення судового процесу та роботи керівництва суду:

— забезпечення належного стану залів судових засідань;

— забезпечення додержання особами, які перебувають у суді, встановлених правил, виконання ними розпоряджень головуючого у судовому засіданні;

— взаємодія зі службою судової охорони та правоохоронними органами з питань дотримання громадського порядку у приміщенні суду;

— сприяння маломобільним групам населення у доступі до приміщення суду та залів судових засідань.

Основні завдання відділу по роботі з персоналом суду:

— забезпечення реалізації державної політики у сфері державної служби та з питань кадрової роботи в суді;

— забезпечення потреби в кваліфікованих кадрах та їх ефективне використання, прогнозування розвитку персоналу;

— здійснення роботи по формуванню кадрового резерву для державної служби в суді;

— підготовка матеріалів для проведення конкурсного відбору на посади державних службовців апарату суду, атестації та проведення щорічної оцінки виконання державними службовцями апарату суду покладених на них обов’язків і завдань. Організаційне забезпечення діяльності конкурсної і атестаційної комісій;

— забезпечення проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, відповідно до Указу Президента України від 25 січня 2012 року № 33/2012;

— підготовка документів та проектів наказів голови суду та керівника апарату суду з особового складу, основної діяльності та про відпустки;

— ведення роботи з обліку, зберігання й оформлення особових справ та трудових книжок суддів і працівників апарату суду;

— ведення електронної підсистеми обліку державних службовців апарату суду (система «Картка») Єдиної комп’ютерної системи «Кадри» та Єдиної інформаційної системи обліку суддівських кадрів.

Основні завдання статистично-аналітичного відділу:

— інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності суду (інформаційно-довідкова робота із законодавством, аналітична робота із судовою практикою, інформування громадськості про діяльність суду);

— інформаційно-статистичне забезпечення діяльності суду (накопичення, збирання, опрацювання, узагальнення та всебічний аналіз статистичної інформації в автоматизованій системі документообігу суду);

— ведення судової статистики;

— складання та обробка статистичних звітів;

— підготовка інформаційно-аналітичних довідок щодо стану здійснення правосуддя Житомирським апеляційним адміністративним судом;

— організація, проведення та координація заходів щодо здійснення узагальнення практики застосування судом чинного законодавства відповідно до планів роботи суду та планів роботи Верховного Суду України, Вищого адміністративного суду України.

Основні завдання фінансово-економічного відділу:

— забезпечення ведення бухгалтерського обліку, складання та подання бюджетної, фінансової та інших форм звітності встановленим органам у відповідні терміни;

— здійснення розроблення кошторису суду на відповідний рік;

— забезпечення контролю і відображення на рахунках бухгалтерського обліку господарських операцій, надання оперативної інформації;

— здійснення контролю за законністю встановлення посадових окладів суддям і працівникам апарату суду, за використанням фонду оплати праці та дотримання фінансової дисципліни згідно з чинним законодавством;

— проведення банківських операцій та операцій, пов’язаних з рухом коштів і товарно-матеріальних цінностей суду;

— проведення інвентаризації грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей, основних фондів, розрахунків та платіжних зобов’язань;

— проведення роботи з виконання кошторису утримання суду;

— розробка та впровадження заходів щодо дотримання фінансової дисципліни в суді.

Основні завдання відділу інформаційного забезпечення судового процесу:

— забезпечення впровадження в роботі суду комп’ютерних технологій: встановлення комп’ютерного обладнання, систем фіксування судового засідання, автоматизованої системи документообігу та створення локальної комп’ютерної мережі, впровадження електронного цифрового підпису;

— забезпечення технічного обслуговування обладнання та комп’ютерної мережі, працездатності серверного обладнання; виконання техніко-профілактичних робіт для підтримання належної працездатності обладнання та програмного забезпечення;

— забезпечення адміністрування автоматизованих робочих місць суддів та працівників апарату суду, надання консультаційної допомоги з питань роботи та використання комп’ютерного обладнання та програмного забезпечення;

— супровід веб-сайтів суду.

Основні завдання господарського відділу:

— здійснення матеріально-технічного забезпечення діяльності суду, суддів та працівників апарату суду;

— здійснення поточного ремонту і технічного обслуговування приміщень суду, комп’ютерної та оргтехніки, експлуатація і технічне обслуговування автомобільної техніки суду;

— ведення обліку та забезпечення збереження матеріальних цінностей;

— здійснення контролю за дотриманням законодавства про охорону праці та правил пожежної безпеки працівниками суду.

Законодавство України

2. Вища рада правосуддя, Вища кваліфікаційна комісія суддів України, Державна судова адміністрація України та Національна школа суддів України, інші органи державної влади та органи місцевого самоврядування беруть участь в організаційному забезпеченні діяльності судів у випадках і порядку, визначених цим та іншими законами.

3. Державна судова адміністрація України забезпечує виконання рішень про утворення чи припинення (ліквідацію) судів.

4. Державна судова адміністрація України може встановлювати скорочені строки для процедур припинення судів як юридичних осіб за умови виконання нею цивільних зобов’язань ліквідованого суду на підставі вимог кредиторів, заявлених у визначений законом строк.

5. Для здійснення дій щодо реєстрації новоутвореного суду як юридичної особи та представництва такого суду як органу державної влади у зносинах з іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, фізичними та юридичними особами Державна судова адміністрація України приймає рішення про призначення тимчасово виконуючого обов’язки керівника апарату новоутвореного суду. Тимчасово виконуючий обов’язки керівника апарату суду здійснює вказані повноваження керівника суду як юридичної особи до моменту призначення, обрання чи переведення на посаду судді такого суду щонайменше одного судді та продовжує здійснювати виконання обов’язків керівника апарату суду до призначення відповідного керівника апарату суду згідно з процедурами, визначеними законодавством про державну службу, з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

6. У разі ліквідації суду, що здійснює правосуддя на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці (відповідних адміністративно-територіальних одиниць), та утворення нового суду, який забезпечує здійснення правосуддя на цій території, суд, що ліквідується, припиняє здійснення правосуддя з дня опублікування в газеті «Голос України» повідомлення голови новоутвореного суду про початок роботи новоутвореного суду.

7. У зв’язку зі стихійним лихом, військовими діями, заходами щодо боротьби з тероризмом або іншими надзвичайними обставинами робота суду може бути припинена за рішенням Вищої ради правосуддя, що ухвалюється за поданням Голови Верховного Суду.

Стаття 148. Засади фінансування судів

1. Фінансування всіх судів в Україні здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України.

2. Видатки загального фонду Державного бюджету України на утримання судів належать до захищених статей видатків Державного бюджету України.

3. Функції головного розпорядника коштів Державного бюджету України щодо фінансового забезпечення діяльності судів здійснюють:

1) Верховний Суд — щодо фінансового забезпечення його діяльності;

2) Державна судова адміністрація України — щодо фінансового забезпечення діяльності всіх інших судів, діяльності Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, органів суддівського самоврядування, Національної школи суддів України, Служби судової охорони та Державної судової адміністрації України;

3) Вища рада правосуддя — щодо фінансового забезпечення її діяльності.

4. Функції розпорядника бюджетних коштів щодо місцевих судів здійснюють територіальні управління Державної судової адміністрації України.

5. Видатки на утримання судів у Державному бюджеті України визначаються окремим рядком щодо Верховного Суду, Вищої ради правосуддя, а також у цілому щодо апеляційних, місцевих та вищих спеціалізованих судів.

6. Видатки кожного місцевого та апеляційного суду всіх видів та спеціалізації, вищого спеціалізованого суду, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, органів суддівського самоврядування, Національної школи суддів України, Служби судової охорони та Державної судової адміністрації України визначаються у Державному бюджеті України в окремому додатку.

7. Видатки на утримання судів у Державному бюджеті України не можуть бути скорочені в поточному фінансовому році.

8. Контроль за додержанням вимог цього Закону щодо фінансування судів здійснюється у порядку, встановленому законом.

9. Особливості підготовки і розгляду проекту закону про Державний бюджет України в частині фінансування судів, інших органів та установ у системі правосуддя визначаються законом.

Стаття 149. Порядок фінансування судів

1. Суди фінансуються згідно з кошторисами і щомісячними розписами видатків, затвердженими відповідно до вимог цього Закону, у межах річної суми видатків, визначених Державним бюджетом України на поточний фінансовий рік, у порядку, встановленому Бюджетним кодексом України.

Стаття 150. Державна служба в системі правосуддя, оплата праці та соціальні гарантії

1. Призначення на посади державних службовців, працівників, які виконують функції з обслуговування, оплата праці та соціальні гарантії працівників апаратів місцевих, апеляційних судів, вищих спеціалізованих судів, апарату Верховного Суду, секретаріатів Вищої ради правосуддя і Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Державної судової адміністрації України регулюються нормами законодавства про державну службу з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

2. При Вищій раді правосуддя діє Комісія з питань вищого корпусу державної служби в системі правосуддя, яка утворюється відповідно до закону.

Комісія з питань вищого корпусу державної служби в системі правосуддя здійснює повноваження Комісії з питань вищого корпусу державної служби, визначені Законом України «Про державну службу», щодо питань державної служби в системі правосуддя.

3. Особливості проведення конкурсів для призначення на посади державних службовців у судах, органах та установах системи правосуддя визначаються Положенням, яке затверджується Вищою радою правосуддя за поданням Державної судової адміністрації України після консультацій з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби.

Зазначене Положення встановлює особливості призначення на посаду державного службовця у випадках, визначених цим Законом.

4. Розмір посадового окладу працівника апарату суду, посада якого віднесена до найнижчої за умовами оплати праці посади державної служби, установлюється в розмірі, встановленому законодавством про державну службу.

Розмір посадових окладів інших працівників апарату суду збільшується на відповідний коефіцієнт пропорційно посадовим окладам працівників, посади яких віднесені до попередньої за умовами оплати праці посади державної служби в такому суді з урахуванням юрисдикцій державних органів.

5. Розмір посадового окладу працівника секретаріату Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Державної судової адміністрації України, посада якого віднесена до найнижчої за умовами оплати праці посади державної служби, установлюється на рівні відповідного працівника апарату Верховного Суду, працівника територіального управління Державної судової адміністрації України — на рівні відповідного працівника апарату апеляційного суду.

6. Схема посадових окладів із визначенням коефіцієнтів для державних службовців судів, органів та установ системи правосуддя затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням Державної судової адміністрації України.

7. Головні розпорядники коштів Державного бюджету України щодо фінансового забезпечення діяльності судів забезпечують здійснення судами видатків на поховання та увічнення пам’яті суддів, у тому числі суддів у відставці, у межах видатків, передбачених для судів у державному бюджеті на відповідний рік.

8. У кошторисах Верховного Суду, Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та Державної судової адміністрації України передбачаються кошти на представницькі витрати.

Глава 2. Державна судова адміністрація України

Стаття 151. Статус Державної судової адміністрації України

1. Державна судова адміністрація України є державним органом у системі правосуддя, який здійснює організаційне та фінансове забезпечення діяльності органів судової влади у межах повноважень, установлених законом.

2. Державна судова адміністрація України підзвітна Вищій раді правосуддя у межах, визначених законом.

3. Державна судова адміністрація України має територіальні управління. Рішення про утворення територіальних управлінь та визначення їх кількості приймається Державною судовою адміністрацією України за погодженням з Вищою радою правосуддя.

4. Правовий статус посадових осіб Державної судової адміністрації України, її територіальних управлінь визначається Законом України «Про державну службу».

5. Державна судова адміністрація України є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, самостійний баланс та рахунки в органах Державної казначейської служби України.

6. Положення про Державну судову адміністрацію України та типове положення про її територіальне управління затверджуються Вищою радою правосуддя після консультацій з Радою суддів України.

Стаття 152. Повноваження Державної судової адміністрації України

1. Державна судова адміністрація України:

1) представляє суди у відносинах із Кабінетом Міністрів України та Верховною Радою України під час підготовки проекту закону про Державний бюджет України на відповідний рік у межах повноважень, визначених цим Законом;

2) забезпечує належні умови діяльності судів, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Національної школи суддів України та органів суддівського самоврядування в межах повноважень, визначених цим Законом;

3) вивчає практику організації діяльності судів, розробляє і вносить у встановленому порядку пропозиції щодо її вдосконалення;

4) вивчає кадрові питання апарату судів, прогнозує потребу у спеціалістах, здійснює замовлення на підготовку відповідних спеціалістів;

5) забезпечує необхідні умови для підвищення кваліфікації працівників апарату судів, створює систему підвищення кваліфікації;

6) організовує роботу з ведення судової статистики, діловодства та архіву; контролює стан діловодства в судах;

7) готує бюджетний запит;

8) організовує комп’ютеризацію судів для здійснення судочинства, діловодства, інформаційно-нормативного забезпечення судової діяльності та забезпечення функціонування Єдиної судової інформаційної (автоматизованої) системи; забезпечує суди необхідними технічними засобами фіксування судового процесу в межах коштів, передбачених у Державному бюджеті України на фінансування відповідних судів;

9) забезпечує впровадження електронного суду; здійснює заходи щодо організації обміну електронними документами між судами та іншими державними органами і установами;

10) забезпечує ведення Єдиного державного реєстру судових рішень та Реєстру електронних адрес органів державної влади, їх посадових та службових осіб, забезпечує функціонування системи відеоконференц-зв’язку для участі осіб у засіданні суду в режимі відеоконференції;

11) взаємодіє з відповідними органами та установами, в тому числі інших держав, з метою вдосконалення організаційного забезпечення діяльності судів;

12) розробляє та затверджує за погодженням із Вищою радою правосуддя Типове положення про апарат суду;

13) організовує діяльність служби судових розпорядників;

14) контролює діяльність Cлужби судової охорони;

15) затверджує положення про бібліотеку суду;

16) здійснює управління об’єктами державної власності, що належать до сфери управління Державної судової адміністрації України;

17) здійснює інші повноваження, визначені законом.

Стаття 153. Голова Державної судової адміністрації України

1. Державну судову адміністрацію України очолює Голова Державної судової адміністрації України.

2. Голова Державної судової адміністрації України призначається на посаду і звільняється з посади Вищою радою правосуддя.

Призначення Голови Державної судової адміністрації України здійснюється на конкурсній основі.

3. Голова Державної судової адміністрації України не має права суміщати свою службову діяльність з іншою роботою, крім викладацької, наукової і творчої діяльності у позаробочий час, входити до складу керівного органу чи наглядової ради господарської організації, що має на меті одержання прибутку.

4. Голова Державної судової адміністрації України:

1) керує діяльністю Державної судової адміністрації України, несе персональну відповідальність за виконання покладених на неї завдань;

2) організовує роботу Державної судової адміністрації України;

3) вносить на розгляд Вищої ради правосуддя подання щодо визначення граничної чисельності працівників Державної судової адміністрації України, у тому числі її територіальних управлінь;

4) утворює відповідні конкурсні комісії з проведення конкурсу на зайняття вакантних посад категорії «Б» і «В» державної служби в судах, органах та установах системи правосуддя;

5) призначає на посади та звільняє з посад працівників Державної судової адміністрації України; призначає за погодженням голів відповідних судів керівників апаратів апеляційних судів, вищих спеціалізованих судів, Верховного Суду, їх заступників та звільняє їх з посад;

6) за поданням голови відповідного суду застосовує до керівників апаратів апеляційного суду, вищого спеціалізованого суду, Верховного Суду, їх заступників заохочення або накладає дисциплінарні стягнення;

7) за поданням голови відповідного суду присвоює керівникам апаратів апеляційного суду, вищого спеціалізованого суду, Верховного Суду, їх заступникам ранги державного службовця згідно із законодавством про державну службу;

8) затверджує положення про територіальне управління Державної судової адміністрації України та положення про структурні підрозділи Державної судової адміністрації України;

9) встановлює посадові оклади працівників Державної судової адміністрації України, присвоює їм ранги державного службовця, застосовує заохочення та накладає дисциплінарні стягнення відповідно до закону;

10) звітує про діяльність Державної судової адміністрації України перед Вищою радою правосуддя, інформує про діяльність Державної судової адміністрації України з’їзд суддів України та Раду суддів України щодо питань організаційно-матеріального забезпечення діяльності судів відповідної судової спеціалізації;

11) бере участь у підготовці пропозицій до проекту Державного бюджету України щодо фінансування судової влади;

12) затверджує структуру, штатний розпис Державної судової адміністрації України та її територіальних управлінь;

13) здійснює інші визначені законом повноваження.

5. Голова Державної судової адміністрації України з питань, що належать до його повноважень, видає накази.

6. Голова Державної судової адміністрації України має заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади Вищою радою правосуддя відповідно до законодавства про державну службу.

Призначення заступника Голови Державної судової адміністрації України здійснюється на конкурсній основі.

7. Заступники Голови Державної судової адміністрації України виконують функції, визначені Головою Державної судової адміністрації України. Голова Державної судової адміністрації України розподіляє повноваження між заступниками Голови Державної судової адміністрації України.

8. Голова Державної судової адміністрації України вносить на розгляд Вищої ради правосуддя подання щодо визначення граничної чисельності працівників Державної судової адміністрації України, у тому числі її територіальних управлінь.

Стаття 154. Територіальні органи Державної судової адміністрації України

1. Територіальними органами Державної судової адміністрації України є територіальні управління Державної судової адміністрації України.

2. Територіальне управління Державної судової адміністрації України очолює начальник, який призначається на конкурсній основі на посаду і звільняється з посади Головою Державної судової адміністрації України.

3. Начальник територіального управління Державної судової адміністрації України має заступника, який призначається на конкурсній основі на посаду і звільняється з посади Головою Державної судової адміністрації України.

4. Начальник територіального управління Державної судової адміністрації України призначає за погодженням голови місцевого суду на посаду керівника апарату місцевого суду, заступника керівника апарату місцевого суду та звільняє їх з посади, застосовує за поданням голови місцевого суду до них заохочення або накладає дисциплінарні стягнення відповідно до закону; присвоює керівнику апарату місцевого суду, його заступнику ранги державного службовця відповідно до законодавства про державну службу.

5. Структура і штатний розпис територіального управління Державної судової адміністрації України затверджуються Головою Державної судової адміністрації України за поданням начальника територіального управління Державної судової адміністрації України.

6. Територіальне управління Державної судової адміністрації України є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, самостійний баланс і рахунки в органах Державної казначейської служби України.

7. Територіальні управління Державної судової адміністрації України здійснюють свою діяльність відповідно до положення про них, що затверджується Головою Державної судової адміністрації України на підставі типового положення про територіальне управління Державної судової адміністрації України.

Глава 3. Апарат суду, служби організаційного забезпечення роботи та охорони суду

Стаття 155. Апарат суду

1. Організаційне забезпечення роботи суду здійснює його апарат, який очолює керівник апарату.

2. Положення про апарат суду розробляється на підставі типового положення про апарат суду та затверджується зборами суддів відповідного суду.

Типове положення про апарат суду затверджує Державна судова адміністрація України за погодженням із Вищою радою правосуддя.

3. Керівник апарату суду несе персональну відповідальність за належне організаційне забезпечення суду, суддів та судового процесу, функціонування Єдиної судової інформаційної (автоматизованої) системи, інформує збори суддів про свою діяльність. Збори суддів можуть висловити недовіру керівнику апарату суду, що має наслідком звільнення його з посади.

4. Керівника апарату місцевого суду, його заступника призначає за погодженням голови відповідного суду на посаду та звільняє з посади начальник відповідного територіального управління Державної судової адміністрації України, а керівників апаратів апеляційного суду, вищого спеціалізованого суду, Верховного Суду, їх заступників призначає за погодженням голови відповідного суду на посаду та звільняє з посади Голова Державної судової адміністрації України.

5. Керівник апарату суду призначає на посаду та звільняє з посади працівників апарату суду, застосовує до них заохочення та накладає дисциплінарні стягнення. Добір працівників апарату суду здійснюється на конкурсній основі.

6. Правовий статус працівників апарату суду визначається Законом України «Про державну службу» з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

7. Структура і штатна чисельність апаратів місцевих судів за погодженням із головою суду затверджуються відповідним територіальним управлінням Державної судової адміністрації України, апаратів апеляційних судів, вищих спеціалізованих судів — Державною судовою адміністрацією України за погодженням з головою суду в межах видатків на утримання відповідного суду.

8. В апаратах судів можуть створюватися управління, відділи, сектори, що здійснюють свої функції на підставі положень, які затверджуються керівником апарату відповідного суду.

9. Апаратом суду забезпечується ведення особових справ суддів у порядку, визначеному Державною судовою адміністрацією України за погодженням з Радою суддів України.

10. В апараті суду утворюється канцелярія, яка щоденно протягом робочого часу суду забезпечує прийняття та реєстрацію документів, що подаються до відповідного суду. Канцелярія також виконує інші завдання, визначені положенням, затвердженим керівником апарату відповідного суду.

11. До штату апарату судів входять також секретарі судового засідання, наукові консультанти та судові розпорядники. Наукові консультанти повинні мати науковий ступінь.

Стаття 156. Особливості апарату Верховного Суду

1. Організаційне забезпечення діяльності Верховного Суду здійснюється апаратом Верховного Суду.

2. Положення про апарат, структура і штатний розпис апарату Верховного Суду затверджуються Пленумом Верховного Суду за поданням Голови Верховного Суду.

3. Апарат Верховного Суду очолює керівник апарату. Заступники керівника апарату Верховного Суду очолюють структурні підрозділи апарату Верховного Суду, які здійснюють організаційне забезпечення діяльності касаційних судів.

4. Керівник апарату Верховного Суду представляє Верховний Суд як юридичну особу.

5. Матеріали, пов’язані з діяльністю Верховного Суду, зберігаються в його архіві.

Стаття 157. Помічники суддів

1. Кожний суддя має помічника, статус і умови діяльності якого визначаються цим Законом та Положенням про помічника судді, затвердженим Радою суддів України.

2. Помічником судді може бути громадянин України, який має вищу юридичну освіту і вільно володіє державною мовою. Помічники суддів Верховного Суду повинні також мати стаж професійної діяльності у сфері права не менше трьох років.

3. Судді самостійно здійснюють добір помічників. Помічник судді призначається на посаду та звільняється з посади керівником апарату відповідного суду за поданням судді.

4. Помічники суддів з питань підготовки справ до розгляду підзвітні лише відповідному судді.

Стаття 158. Бібліотека суду

1. Для забезпечення судів нормативно-правовими актами, спеціальною науковою літературою, матеріалами судової практики в кожному суді може створюватися бібліотека суду. Фонди бібліотеки формують друковані видання та комп’ютерні бази даних.

2. Положення про бібліотеку суду затверджується Державною судовою адміністрацією України.

Стаття 159. Служба судових розпорядників

1. У кожному суді діє служба судових розпорядників. Судові розпорядники забезпечують додержання особами, які перебувають у суді, встановлених правил, виконання ними розпоряджень головуючого в судовому засіданні.

2. Судові розпорядники призначаються на посаду і звільняються з посади керівником апарату відповідного суду.

3. Судові розпорядники забезпечуються одностроєм, зразки якого затверджуються Головою Державної судової адміністрації України за погодженням із Радою суддів України.

4. Судові розпорядники керуються у своїй діяльності цим Законом, вимогами процесуального закону, відповідними правилами та інструкціями, розпорядженнями голови суду та судді.

5. Порядок створення та діяльності служби судових розпорядників визначається положенням, що затверджується Головою Державної судової адміністрації України за погодженням із Вищою радою правосуддя.

Стаття 160. Забезпечення охорони та підтримання громадського порядку в судах

1. Підтримання громадського порядку в суді, припинення проявів неповаги до суду, а також охорону приміщень суду, органів та установ системи правосуддя, виконання функцій щодо державного забезпечення особистої безпеки суддів та членів їхніх сімей, працівників суду, забезпечення безпеки учасників судового процесу здійснює Служба судової охорони.

2. Служба судової охорони утворюється та діє відповідно до Положення, затвердженого Вищою радою правосуддя за поданням Державної судової адміністрації України.

Положення про Службу судової охорони затверджується Вищою радою правосуддя після консультацій з Міністерством внутрішніх справ України.

3. Працівники Служби судової охорони забезпечуються за рахунок держави одностроєм і знаками розрізнення.

4. Фінансування Служби судової охорони здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України.

5. Працівники Служби судової охорони під час виконання службових обов’язків мають право застосовувати зброю, заходи фізичного впливу та спеціальні засоби в порядку та випадках, визначених законами України «Про Національну поліцію» та «Про охоронну діяльність».

Розділ XII
ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з дня набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)», крім пунктів 39 та 48 цього розділу, які набирають чинності з дня, наступного за днем опублікування цього Закону.

2. Визнати таким, що втратив чинність з дня набрання чинності цим Законом, Закон України «Про судоустрій і статус суддів» (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., №№ 41-45, ст. 529; 2015 р., №№ 18-20, ст. 132 із наступними змінами), крім положень, зазначених у пунктах 7, 23, 25, 36 цього розділу.

3. Районні, міжрайонні, районні у містах, міські, міськрайонні суди продовжують здійснювати свої повноваження до утворення та початку діяльності місцевого окружного суду, юрисдикція якого розповсюджується на відповідну територію.

Господарські суди Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя продовжують здійснювати свої повноваження без обмеження строком до утворення та початку діяльності окружних господарських судів, юрисдикція яких розповсюджується на відповідну територію.

Апеляційні суди, утворені до набрання чинності цим Законом, продовжують здійснювати свої повноваження до утворення апеляційних судів у відповідних апеляційних округах. Такі апеляційні суди у відповідних апеляційних округах мають бути утворені та розпочати здійснювати правосуддя не пізніше трьох років з дня набрання чинності цим Законом.

4. Протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом:

1) утворюється Верховний Суд у порядку та у складі, що визначені цим Законом;

2) призначаються судді Верховного Суду за результатами конкурсу, проведеного відповідно до цього Закону.

5. Верховний Суд створюється на матеріально-технічній базі Верховного Суду України, Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, Вищого господарського суду України, Вищого адміністративного суду України.

6. Верховний Суд України, Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ, Вищий господарський суд України, Вищий адміністративний суд України діють у межах їх повноважень, визначених процесуальним законом, до початку роботи Верховного Суду у складі, визначеному цим Законом, та до набрання чинності відповідним процесуальним законодавством, що регулює порядок розгляду справ Верховним Судом у складі, визначеному цим Законом.

7. З дня початку роботи Верховного Суду у складі, визначеному цим Законом, Верховний Суд України, Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ, Вищий господарський суд України, Вищий адміністративний суд України припиняють свою діяльність та ліквідуються у встановленому законом порядку. До припинення діяльності статус, структура, повноваження, порядок роботи, права, обов’язки, гарантії суддів цих судів визначаються Законом України «Про судоустрій і статус суддів» (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., №№ 41-45, ст. 529; 2015 р., №№ 18-20, ст. 132 із наступними змінами).

8. День початку роботи Верховного Суду у складі, визначеному цим Законом, визначається рішенням його Пленуму, що публікується на веб-порталі судової влади та в газеті «Голос України».

9. Верховний Суд розпочинає роботу за умови призначення щонайменше шістдесяти п’яти суддів Верховного Суду за результатами конкурсу, проведеного відповідно до цього Закону.

10. Кількість посад у кожному з касаційних судів визначається з урахуванням вимог цього Закону щодо палат, які обов’язково створюються у касаційному суді, порядку формування Великої Палати Верховного Суду та з урахуванням інших визначених законом вимог.

11. Не пізніше ніж через п’ять днів з дня призначення шістдесят п’ятого судді Верховного Суду, за принципом рівного представництва від кожного касаційного суду створюється організаційний комітет, який скликає Пленум Верховного Суду в тридцятиденний строк.

12. Не пізніше ніж через десять днів з дня початку роботи Верховного Суду судді кожного касаційного суду проводять збори для вирішення питань внутрішньої діяльності касаційного суду відповідно до цього Закону та обрання суддів до Великої Палати Верховного Суду.

13. Проведення конкурсу на посади суддів Верховного Суду у відповідних касаційних судах має бути розпочато не пізніше двох місяців з дня набрання чинності цим Законом.

14. Судді Верховного Суду України, Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, Вищого господарського суду України, Вищого адміністративного суду України мають право брати участь у конкурсі на посади суддів Верховного Суду у відповідних касаційних судах у порядку, визначеному цим Законом.

У разі якщо кандидати з числа суддів мають однакову позицію за рейтингом, визначеним за результатами кваліфікаційного оцінювання для участі у конкурсі на посаду судді Верховного Суду, при всіх інших рівних умовах перевага надається судді, який має більший стаж роботи в судах касаційної інстанції чи Верховному Суді України.

15. Вищий суд з питань інтелектуальної власності утворюється та проведення конкурсу на посади суддів у цьому суді має бути оголошено протягом дванадцяти місяців з дня набрання чинності цим Законом.

16. Вищий антикорупційний суд утворюється та проведення конкурсу на посади суддів у цьому суді має бути оголошено протягом дванадцяти місяців з дня набрання чинності законом, який визначає спеціальні вимоги до суддів цього суду.

17. Повноваження суддів, призначених на посаду строком на п’ять років до набрання чинності цим Законом, припиняються із закінченням строку, на який їх було призначено. Судді, повноваження яких припинилися у зв’язку із закінченням такого строку, можуть бути призначені на посаду судді за результатами конкурсу, що проводиться в порядку, встановленому цим Законом.

18. Судді, обрані на посади голови суду або заступника голови суду до набрання чинності цим Законом, здійснюють повноваження голови суду, заступника голови суду до закінчення строку, на який їх обрано.

19. Участь кандидатів на посаду судді, які на шістдесятий день з дня набрання чинності цим Законом не відповідають вимогам для призначення на посаду судді відповідно до Конституції України, у процедурах добору чи призначення припиняється.

20. Відповідність займаній посаді судді, якого призначено на посаду строком на п’ять років або обрано суддею безстроково до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)», оцінюється колегіями Вищої кваліфікаційної комісії суддів України в порядку, визначеному цим Законом.

Виявлення за результатами такого оцінювання невідповідності судді займаній посаді за критеріями компетентності, професійної етики або доброчесності чи відмова судді від такого оцінювання є підставою для звільнення судді з посади за рішенням Вищої ради правосуддя на підставі подання відповідної колегії Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

21. Вища кваліфікаційна комісія суддів України завершує процедури кваліфікаційного оцінювання, розпочаті до набрання чинності цим Законом, за правилами, які діяли на день початку такого кваліфікаційного оцінювання. Судді, які за результатами цих процедур підтвердили свою здатність правосуддя у відповідному суді, не проходять процедуру кваліфікаційного оцінювання для підтвердження відповідності займаній посаді.

22. Право на отримання суддівської винагороди у розмірах, визначених цим Законом, мають судді, які за результатами кваліфікаційного оцінювання підтвердили відповідність займаній посаді (здатність здійснювати правосуддя у відповідному суді) або призначені на посаду за результатами конкурсу, проведеного після набрання чинності цим Законом.

Судді, які на день набрання чинності цим Законом пройшли кваліфікаційне оцінювання та підтвердили свою здатність здійснювати правосуддя у відповідному суді, до 1 січня 2017 року отримують суддівську винагороду, визначену відповідно до положень Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., №№ 41-45, ст. 529; 2015 р., №№ 18-20, ст. 132 із наступними змінами).

23. До проходження кваліфікаційного оцінювання суддя отримує суддівську винагороду, визначену відповідно до положень Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., №№ 41-45, ст. 529; 2015 р., №№ 18-20, ст. 132 із наступними змінами).

24. Розмір посадового окладу судді, крім зазначеного у пункті 23 цього розділу, становить:

1) з 1 січня 2017 року:

а) для судді місцевого суду — 15 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, розмір якого встановлено на 1 січня календарного року;

б) для судді апеляційного суду та вищого спеціалізованого суду — 25 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, розмір якого встановлено на 1 січня календарного року;

в) для судді Верховного Суду — 75 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, розмір якого встановлено на 1 січня календарного року;

2) з 1 січня 2018 року:

а) для судді місцевого суду — 20 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, розмір якого встановлено на 1 січня календарного року;

б) для судді апеляційного суду та вищого спеціалізованого суду — 30 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, розмір якого встановлено на 1 січня календарного року;

3) з 1 січня 2019 року:

а) для судді місцевого суду — 25 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, розмір якого встановлено на 1 січня календарного року;

б) для судді апеляційного суду та вищого спеціалізованого суду — 40 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, розмір якого встановлено на 1 січня календарного року;

4) з 1 січня 2020 року:

а) для судді місцевого суду — 30 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, розмір якого встановлено на 1 січня календарного року;

б) для судді апеляційного суду та вищого спеціалізованого суду — 50 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, розмір якого встановлено на 1 січня календарного року.

25. Право на отримання щомісячного довічного грошового утримання у розмірі, визначеному цим Законом, має суддя, який за результатами кваліфікаційного оцінювання підтвердив відповідність займаній посаді (здатність здійснювати правосуддя у відповідному суді) або призначений на посаду судді за результатами конкурсу, проведеного після набрання чинності цим Законом, та працював на посаді судді щонайменше три роки з дня прийняття щодо нього відповідного рішення за результатами такого кваліфікаційного оцінювання або конкурсу.

В інших випадках, коли суддя іде у відставку після набрання чинності цим Законом, розмір щомісячного довічного грошового утримання становить 80 відсотків суддівської винагороди, обчисленої відповідно до положень Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., №№ 41-45, ст. 529; 2015 р., №№ 18-20, ст. 132 із наступними змінами). За кожний повний рік роботи на посаді судді понад 20 років розмір щомісячного довічного грошового утримання збільшується на два відсотки грошового утримання судді, але не може бути більшим ніж 90 відсотків суддівської винагороди судді, обчисленої відповідно до зазначеного Закону.

26. Члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, обрані (призначені) на посади до набрання чинності цим Законом, продовжують виконувати свої повноваження до закінчення строку, на який їх обрано (призначено).

Встановити, що до 1 січня 2017 року для членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України розмір посадового окладу становить 10 розмірів мінімальної заробітної плати, збільшених на коефіцієнт 1,3, та зберігаються надбавки і доплати, передбачені законодавством, що діяло до набрання чинності цим Законом.

27. Протягом тридцяти днів з дня набрання чинності цим Законом Уповноважений Верховної Ради України з прав людини та Голова Державної судової адміністрації України призначають додатково по одному члену Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

28. Протягом сорока п’яти днів з дня набрання чинності цим Законом Вища кваліфікаційна комісія суддів України повинна прийняти рішення щодо формування та персонального складу її палат.

29. Кандидати на посаду судді, які були зараховані до резерву на заміщення вакантних посад суддів та включені до рейтингового списку, у разі якщо закінчення трирічного строку припало на період одного року до набрання чинності цим Законом, а також кандидати, щодо яких на день набрання чинності цим Законом внесені рекомендації Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, але яких не призначено на посаду судді, мають право взяти участь у доборі на посаду судді у порядку, встановленому цим Законом, без складання відбіркового іспиту та проходження спеціальної підготовки. Такі кандидати повторно складають кваліфікаційний іспит та беруть участь у конкурсі на зайняття посади судді відповідно до результатів такого іспиту.

30. Матеріали та рекомендації Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про обрання суддів безстроково, щодо яких на день набрання чинності цим Законом Верховною Радою України рішення не прийнято, направляються Верховною Радою України до Вищої ради правосуддя протягом десяти днів з дня набрання ним чинності. Вища рада правосуддя на своєму засіданні у пленарному складі вирішує питання щодо кожного судді про його призначення або відмову у призначенні з одночасним поверненням матеріалів Вищій кваліфікаційній комісії суддів України.

31. Заяви (скарги) щодо поведінки суддів місцевих та апеляційних судів, отримані Вищою кваліфікаційною комісією суддів України до набрання чинності цим Законом, передаються для розгляду Вищій раді правосуддя, якщо на день набрання чинності цим Законом Комісією не прийнято рішення про відкриття або відмову у відкритті дисциплінарної справи.

Якщо на день набрання чинності цим Законом Вищою кваліфікаційною комісією суддів України прийнято рішення про відкриття дисциплінарної справи, така справа розглядається колегіями Комісії, визначеними за її рішеннями, у порядку, що діяв на день відкриття дисциплінарної справи. Ухвалюючи рішення за результатами розгляду таких дисциплінарних справ, Вища кваліфікаційна комісія суддів України застосовує дисциплінарні стягнення, визначені цим Законом.

32. Заяви (скарги) щодо поведінки суддів Верховного Суду України, Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, Вищого господарського суду України, Вищого адміністративного суду України, а також дисциплінарні справи, порушені Вищою радою юстиції до набрання чинності цим Законом, рішення стосовно яких не прийнято, передаються дисциплінарним органам Вищої ради правосуддя для розгляду та прийняття рішень. Ухвалюючи рішення за результатами розгляду таких дисциплінарних справ, дисциплінарні органи Вищої ради правосуддя застосовують дисциплінарні стягнення, визначені цим Законом. Дисциплінарні справи, відкриті до набрання чинності цим Законом, розглядаються дисциплінарними органами Вищої ради правосуддя у порядку, який діяв на день відкриття дисциплінарної справи.

33. Заяви, які передані Тимчасовою спеціальною комісією з перевірки суддів судів загальної юрисдикції Вищій раді юстиції відповідно до частини п’ятої статті 2 Закону України «Про відновлення довіри до судової влади в Україні», дисциплінарні органи Вищої ради правосуддя розглядають у порядку та строки, встановлені законом для здійснення дисциплінарного провадження. За результатами розгляду таких заяв застосовуються дисциплінарні стягнення, визначені цим Законом.

34. Пункт 10 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про забезпечення права на справедливий суд» (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., №№ 18-20, ст. 132) визнати таким, що втратив чинність з дня набрання чинності цим Законом.

Суддя, який був прикріплений до іншого суду за рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, має право на отримання посадового окладу за період з дня закінчення строку такого прикріплення до дня прийняття Вищою кваліфікаційною комісією суддів України рішення про його відрядження.

Суддя, який був прикріплений до іншого суду за рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України відповідно до пункту 10 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про забезпечення права на справедливий суд», вважається прикріпленим до такого суду до дня прийняття Вищою кваліфікаційною комісією суддів України рішення про його відрядження. Строк такого прикріплення не може перевищувати шість місяців з дня набрання чинності цим Законом.

Судді, призначені чи обрані на посаду до набрання чинності цим Законом, зберігають визначення стажу роботи на посаді судді відповідно до законодавства, що діяло на день їх призначення (обрання).

35. Голова Державної судової адміністрації України, заступники Голови Державної судової адміністрації України продовжують виконувати свої повноваження до призначення Голови Державної судової адміністрації України та його заступників відповідно до цього Закону.

36. З дня набрання чинності цим Законом та до внесення відповідних змін до законодавства про Конституційний Суд України фінансове забезпечення функціонування та діяльності Конституційного Суду України, розмір суддівської винагороди суддів Конституційного Суду України, розмір щомісячного довічного грошового утримання судді Конституційного Суду України визначаються відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., №№ 41-45, ст. 529; 2015 р., №№ 18-20, ст. 132 із наступними змінами).

До стажу роботи, що дає судді Конституційного Суду України право на відставку і виплату вихідної допомоги, зараховується також стаж іншої практичної, наукової, педагогічної роботи за фахом та стаж державної служби.

37. Списки присяжних мають бути сформовані відповідно до процедури, передбаченої цим Законом, протягом шести місяців з дня набрання ним чинності. До списків присяжних дозволяється включати громадян, обраних народними засідателями.

38. До початку функціонування автоматизованої системи формування і ведення суддівських досьє (досьє кандидатів на посаду судді) такі досьє можуть формуватися і вестися у паперовій формі.

39. Тимчасово, на період до початку виконання в повному обсязі повноважень Служби судової охорони, підтримання громадського порядку в суді, припинення проявів неповаги до суду, а також охорону приміщень суду, органів та установ системи правосуддя, виконання функцій щодо державного забезпечення особистої безпеки суддів та членів їхніх сімей, працівників суду, забезпечення безпеки учасників судового процесу здійснюється підрозділами Національної поліції України та Національної гвардії України.

40. Положення цього Закону застосовуються з урахуванням норм розділу XV «Перехідні положення» Конституції України.

41. Вищій кваліфікаційній комісії суддів України:

1) протягом тридцяти днів з дня набрання чинності цим Законом затвердити форми декларацій родинних зв’язків судді та кандидата на посаду судді, форму декларації доброчесності судді, а також оприлюднити затверджені форми декларацій на офіційному веб-сайті Комісії;

2) у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом здійснити організаційно-технічні заходи, необхідні для заповнення декларації родинних зв’язків судді (кандидата на посаду судді) та декларації доброчесності судді на офіційному веб-сайті Комісії відповідно до цього Закону;

3) протягом двох місяців з дня набрання чинності цим Законом забезпечити початок функціонування автоматизованої системи формування і ведення суддівських досьє (досьє кандидатів на посаду судді).

42. Судді зобов’язані подати до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України декларацію родинних зв’язків судді та декларацію доброчесності судді:

1) судді Верховного Суду України, судді вищих спеціалізованих судів — протягом шістдесяти днів з дня набрання чинності цим Законом;

2) судді апеляційних судів — протягом дев’яноста днів з дня набрання чинності цим Законом;

3) судді місцевих судів — протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом.

43. До виконання Вищою кваліфікаційною комісією суддів України підпункту 2 пункту 41 цього розділу декларації родинних зв’язків судді (кандидата на посаду судді) та декларації доброчесності судді подаються у паперовій формі.

44. Вищій раді правосуддя:

1) разом з Міністерством внутрішніх справ України за поданням Державної судової адміністрації України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом затвердити тимчасовий порядок забезпечення охорони судів, органів та установ системи правосуддя, а також підтримання громадського порядку в них;

2) у двомісячний строк з дня набрання чинності цим Законом затвердити Положення про Службу судової охорони за поданням Державної судової адміністрації України після консультацій з Міністерством внутрішніх справ України, а також призначити керівника Служби судової охорони за поданням Державної судової адміністрації України.

45. Кабінету Міністрів України:

1) протягом року з дня набрання чинності цим Законом забезпечити розміщення Верховного Суду у приміщеннях, що вивільняються у зв’язку з ліквідацією Верховного Суду України, Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, Вищого господарського суду України, Вищого адміністративного суду України;

2) у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

а) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

б) забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;

3) передбачати у проектах законів України про Державний бюджет України на 2017 та наступні роки видатки, пов’язані з реалізацією положень цього Закону;

4) у двомісячний строк з дня набрання чинності цим Законом затвердити вичерпний перелік судів, органів та установ системи правосуддя, охорона яких здійснюється підрозділами Національної поліції України та Національної гвардії України.

46. Державній судовій адміністрації України:

1) забезпечити створення Єдиної судової інформаційної (автоматизованої) системи, яка забезпечує автоматизований документообіг у судах, в органах суддівського врядування, між судами, між судами та органами суддівського врядування, Державною судовою адміністрацією України, захищене зберігання та автоматизовану аналітичну обробку статистичної інформації про діяльність судді, суду, судів відповідних рівнів та юрисдикцій, даних щодо суддів, які включаються до суддівського досьє тощо;

2) забезпечити виконання в повному обсязі Службою судової охорони повноважень, передбачених цим Законом, не пізніше 1 січня 2018 року.

47. До початку функціонування Єдиної судової інформаційної (автоматизованої) системи визначення судді або колегії суддів для розгляду конкретної справи здійснюється автоматизованою системою документообігу суду.

48. З дня, наступного за днем опублікування цього Закону:

1) Вища рада юстиції може відмовити у внесенні Президентові України подання про призначення судді на посаду виключно з таких підстав, які вона визначає, керуючись власною оцінкою обставин, пов’язаних із кандидатом на посаду судді, та його особистих якостей:

а) наявність обґрунтованого сумніву щодо відповідності кандидата критерію доброчесності чи професійної етики або інші обставини, які можуть негативно вплинути на суспільну довіру до судової влади у зв’язку з таким призначенням;

б) порушення визначеного законом порядку призначення на посаду судді;

Закрыть меню